background

אבחון וטיפול נוירופסיכולוגי

נוירופסיכולוגיה

נוירופסיכולוגיה עוסקת בקשר בין מערכת העצבים המרכזית, המוח, לבין הדרך בה אנו קולטים גירויים מהסביבה החיצונית, חושבים, זוכרים, מפרשים גירויים, מרגישים, מגיבים ומתנהגים.

נזק לאזור מוחי יכול לגרום לפגיעה משמעותית בתפקודים אלו וביכולת של האדם שנפגע להתמודד עם פעולות יומיומיות אשר נראות לנו פשוטות ואוטומטיות.

פגיעה באזורים מסוימים במוח, בעיקר באונות הקדמיות, עלולה לגרום להפרעה ביכולת היזימה, התכנון, ההתארגנות והבקרה, תפקודים חיוניים לכל פעילות מורכבת בחיי היומיום. פגיעה באזורים אלו עלולה לפגוע גם בשיפוט התקין וביכולת לווסת את ההתנהגות. כתוצאה מכך, אדם עם פגיעה מוחית עשוי להתנהג באופן שאינו הולם את הכללים התרבותיים והחברתיים.

אבחון מקיף חיוני להבנת השלכות הנזק המוחי על התפקוד הקוגניטיבי, החברתי, והבינאישי ומהווה בסיס לטיפול, הן בתחום הקוגניטבי והן בתחום הרגשי וההתנהגותי.

הטיפול הפסיכולוגי – שיקומי מתייחס להשלכות של הנזק המוחי על התפקוד של האדם במערכת המשפחתית, החברתית והתעסוקתית ומכוון לשיפור המיומנויות של האדם שנפגע מחד ולהתאמת הסביבה ליכולותיו וצרכיו, מאידך.אי לכך, הטיפול כרוך, בחלק גדול של המקרים, בשילוב בני המשפחה, בני זוג וגורמים רלוונטיים במסגרת התעסוקתית.